Dotacje unijne


Nowoczesna firma inwestuje w szkolenia pracowników

Dotacje unijne

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska obecnie korzysta została podzielona na poszczególne programy tzw. programy operacyjne. Każdy z nich szczegółowo określa na jakie rodzaje działalności przewiduje się udzielenie wsparcia finansowego oraz kto może ubiegać się o dotację. W latach 2007-2013 zainteresowane firmy mogą ubiegać się o fundusze w ramach następujących programów:

Program Infrastruktura i Środowisko – celem jest stworzenie atrakcyjności inwestycyjnej w Polsce poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz ochrona i poprawa stanu środowiska, zdrowia, a także zachowanie tożsamości kulturowej.

Jego podstawowymi priorytetami są: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona ziemi, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, ochrona przyrody, sieć drogowa i lotnicza, transport przyjazny środowisku, dziedzictwo kulturowe, szkolnictwo wyższe.

Program Kapitał Ludzki – celem jest prowadzenie polityki prozatrudnieniowej, tworzenie w Europie miejsc bardziej atrakcyjnych do lokowania inwestycji i podejmowania pracy oraz rozwijania wiedzy. Program koncentruje wsparcie na: zatrudnieniu, edukacji, integracji społecznej, budowie dobrej i sprawnej administracji publicznej.

Program innowacyjna gospodarka – ma na celu wspieranie innowacyjności i obejmuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, instytucji naukowych i biznesowych. Wspierane są działania przyczyniające się do rozwoje innowacyjnych przedsięwzięć, niezależnie od branży.

Priorytetami są:

wzrost konkurencyjności i zwiększenie roli nauki, zwiększenie udziału polskich firm na rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych miejsc pracy, technologie informacyjne i komunikacyjne.