Szkolenia z zarządzania


Nowoczesna firma inwestuje w szkolenia pracowników

Szkolenia z zarządzania

Szkolenia tego typu są skierowane do kadry kierowniczej , specjalistów HR, menedżerów personalnych, właścicieli firm, a także do wszystkich, którzy zarządzają zespołami ludzkimi. Kursy wskazują jak pracować w oparciu o najnowsze metody, jak skutecznie wykorzystywać pełny potencjał pracowników, dbać o ich efektywną pracę i stosować zgodnie z prawem politykę kadrową. Na potencjał zasobów pracowniczych składają się: teoretyczna wiedza pracowników, ich umiejętności, zdobyte w toku dotychczasowej pracy doświadczenie zawodowe, zaangażowanie w pracę.

Najważniejszymi elementami wchodzącymi w skład zarządzania kadrami są:

- planowanie zatrudnienia – jest to planowanie służące zaspokajaniu potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa, uwzględniające czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne
- rekrutacja pracowników – przygotowanie pracowników do pracy zgodnie z planem zatrudnienia, dobór odpowiadającej przedsiębiorstwu kadry pracowniczej w procesie rekrutacji
- adaptacja pracowników – to proces bezkonfliktowego włączania się nowo przyjętych pracowników do istniejącego zespołu, ich rozwój zawodowy służący podnoszeniu wydajności na zajmowanym stanowisku
- ocena efektów pracy – to dostarczanie pracownikom informacji o efektach ich pracy
- motywowanie pracowników – nagradzanie Oferowane na rynku szkolenia mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o sprawdzone rozwiązania i najnowsze trendy rynkowe.

Korzyści płynące z takich kursów, to:

  • nabycie wiedzy na temat zarządzania ludźmi
  • poznanie metod tworzenia narzędzi w zarządzaniu,
  • uzupełnione o gotowe przykłady, arkusze oceny, opis stanowisk
  • rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy specjalisty
  • zarządzania personelem – np. prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

W trakcie zajęć uczestnicy korzystają z następujących metod pracy:

- przykłady sprawdzonych rozwiązań dotyczących budowania modelu kompetencji, formularzy oceny pracownika oraz opisu stanowiska
- symulacje w celu przećwiczenia poznanych technik
- przykłady umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji
- wykłady, podczas których przekazywana jest wiedza teoretyczna na temat omawianych zagadnień
- dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie konkretnych problemów występujących w firmach uczestników szkolenia